KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

(KIRMIZI ŞEMSİYE)
APLİKASYON

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatına haiz olan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (Veri Sorumlusu), tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve aplikasyon üyelik formunun doldurulması sürecine dair kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nin Amacı ile Derneğimizin Konumu:

Derneğimiz, aplikasyon kullanıcılılarına ilişkin kişisel veriler bakımından KVKK kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Aplikasyon Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Aplikasyon üyelik formunu dolduran kullanıcılara ait kişisel veriler; Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Derneğimizce kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde de ifade edildiği üzere;

-          Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

-          İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,

-          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Bunun yanında 5. Madde kapsamında, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) açık rızası alınmak kaydıyla işlenmesi mümkün olan kişisel veriler, ancak bahse konu açık rızaların edinilmesi yoluyla işlenmektedir.

Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerini ifade eden özel nitelikli kişisel veriler ise, ancak ilgili kişinin açık rızası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen gerekli önlemlerin alınması ve Kanun’un 6. Maddesinde yer alan şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Aplikasyon Formunu Dolduran Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve Bu Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Aşağıda Veri Sorumlusu tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika ile arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

        Cinsel Kimlik: Yürütülen proje kapsamında bu veri, hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla alınmaktadır. Bu ve diğer verileri veren ilgili kişilerin kimlik bilgileri alınmamaktadır. Dolayısıyla tarafımıza ilettiğiniz verilerin kime ait olduğu tarafımızca da bilinmemekte ve başka herhangi bir gerçek/tüzel kişiyle paylaşılması da söz konusu olmamaktadır. Bu verilerin temini sayısal olarak istatistik ve raporların oluşturulması için gerekli olup anonimdir.

        Cinsel Yönelim: Yürütülen proje kapsamında bu veri hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla alınmaktadır. Bu ve diğer verileri veren ilgili kişilerin kimlik bilgileri alınmamaktadır. Dolayısıyla tarafımıza ilettiğiniz verilerin kime ait olduğu tarafımızca da bilinmemekte ve başka herhangi bir gerçek/tüzel kişiyle paylaşılması da söz konusu olmamaktadır. Bu verilerin temini sayısal olarak istatistik ve raporların oluşturulması için gerekli olup anonimdir.

        Yaş: Yürütülen proje kapsamında bu veri hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla alınmaktadır. Bu ve diğer verileri veren ilgili kişilerin kimlik bilgileri alınmamaktadır. Dolayısıyla tarafımıza ilettiğiniz verilerin kime ait olduğu tarafımızca da bilinmemekte ve başka herhangi bir gerçek/tüzel kişiyle paylaşılması da söz konusu olmamaktadır. Bu verilerin temini sayısal olarak istatistik ve raporların oluşturulması için gerekli olup anonimdir.

        Sağlık Verisi (CYBE Test durumu): Yürütülen proje kapsamında bu veri hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla alınmaktadır. Bu ve diğer verileri veren ilgili kişilerin kimlik bilgileri alınmamaktadır. Dolayısıyla tarafımıza ilettiğiniz verilerin kime ait olduğu tarafımızca da bilinmemekte ve başka herhangi bir gerçek/tüzel kişiyle paylaşılması da söz konusu olmamaktadır. Bu verilerin temini sayısal olarak istatistik ve raporların oluşturulması için gerekli olup anonimdir.

        Veri Sorumlusu; aplikasyon formunu dolduran kullanıcıların aplikasyon üyelik formunu dolduran kullanıcıların kişisel verilerini anonim olarak toplamaktadır.

Veri Sorumlusu yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon test durumu (sağlık verisi) kişisel verilerini anonim olarak toplamakta ve anonim olarak işlemektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından yurt içinde işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin açık rıza vermesi gerekmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Yukarıda ifade edilen ve Veri Sorumlusunca işlenen kişisel veriler, hizmet sağlayıcı konumundaki, Çukurambar Mahallesi, Öğretmenler Caddesi, No: 14/A, Çankaya/Ankara adresinde mukim Commentout Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ’nin (Commentout)  sunucuları Frankfurt/ALMANYA’da bulunup kişisel veriler bu sunucularda anonim olarak muhafaza edilmektedir. Bunun dışında yurt dışında herhangi bir kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır.

Ayrıca aplikasyonun kullanımı, Google Firebase uygulaması ile birlikte faaliyet göstermekte ve Google Firebase üzerinde uygulamanın hata ayıklamalarına ilişkin hata raporları Google’ın https://support.google.com/firebase/answer/9234069?hl=en  web adresinde belirtilen anonim aktarımlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu şekliyle de sadece Google Firebase  uygulaması vasıtasıyla kullanım analitiğine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız ve yukarıda ifadesini bulan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma şekli

Kişisel verileriniz, aplikasyon formunun ve üyelik bilgilerinin güncellenmesine ilişkin dijital formların doldurulması vasıtasıyla anonim olarak toplanmakta ve işlenmektedir.  

Kişisel Verilerin Güvenliği

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında derneğimiz ‘veri sorumlusu’ ve hizmet sağlayıcı Commentout 'nin 'veri işleyen' olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Ancak Commentout firmasının sunucularının güvenliğini sağlamak derneğimizin yükümlülüğünde olup bu ve benzeri durumlarda veri sorumlusu olarak nitelendirileceklerdir. Bu nedenle Derneğimiz,

-          Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

-          Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-          Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Derneğimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Derneğimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

-          Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu (http://kirmizisemsiye.org/iletisim/) aracılığıyla;

        kvkk@kirmizisemsiye.org adresine elektronik posta göndererek,

        Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Derneğimize başvurarak,

        Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile dernek adresine göndererek,

        Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kirmizisemsiye.org adresine e-posta göndererek, Derneğimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ