+90 312 419 2991

Ana Sayfa / Tüzük

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ

-TÜZÜK-

DERNEĞİN ADI

MADDE 1: Derneğin açık adı; “Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği”dir. Kısa Adı; “Kırmızı Şemsiye”dir. Derneğin Merkezi Ankara’dır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Kullanılacak olan dernek logosu EK1’DE belirtilmektedir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 2:  Dernek, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

Derneğin Amaçları:

 1. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çalışan seks çalışanlarına ulaşmak,
 2. Çeşitli alanlarda seks çalışanlarının karşılaştıkları insan hakları ihlallerine karşı kendi kapasitelerini güçlendirmek,
 3. Seks çalışanlarının maruz kaldıkları hak ihlalleri, toplumsal dışlanma, damgalanma ve benzeri olumsuz durumlar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,
 4. Konu ile ilgili yetkili kurumlar ile işbirliğini güçlendirerek bu kurumlar nezdinde bilgilendirme ve savunuculuk çalışmaları yapmak,
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda kamuoyunu ve ilgili yetkilileri bilgilendirmek,
 6. Diğer savunmasız toplumsal gruplar ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirmek ve ortak çalışmalar yapmak,
 7. Seks çalışanlarının adalete erişimi ve hak ihlallerine karşı korunmalarını sağlamak amacıyla hukuki destek sağlamak,
 8. Seks çalışanlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlık ve kamu sağlığı politikaları konusunda kapasitelerini güçlendirmek; HIV ve AIDS önleme, koruma, tedavi ve hizmetlere erişim gibi konularda politikalar geliştirmelerini sağlamak; kamu sağlığı politikalarını geliştiren yetkili kurumlar ile işbirliği geliştirmek,
 9. Seks çalışanlarına yönelik kamuoyu ve yetkililer nezdinde var olan önyargı ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılmasına yönelik görünürlük çalışmaları yürütmek,
 10. Seks çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 11. Seks çalışanlarını ilgilendiren yasal mevzuat konusunda seks çalışanları ve kamuoyuna yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmak, çalışanların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bir yasal mevzuatın oluşturulması amacıyla ilgili yetkililere yönelik savunuculuk çalışmaları yapmak,
 12. İnsan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti mağdurlarının güçlendirilmesi amacıyla mağdurların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda öneriler geliştirmek ve bu alanda çalışan yetkili kurumlara yönelik savunuculuk çalışması yapmak,
 13. Çocuk fuhşunun önlenmesi ve çocuklar ile ilgili her türlü cinsel istismar eyleminin engellenmesi amacıyla bilgilendirici faaliyet gerçekleştirmek ve ilgili yetkililer nezdinde savunuculuk yapmak,
 14. Savunmasız toplumsal grupların insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet yürüten uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve belirlediği hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütecektir.

Derneğin Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Biçimleri:

 1. Seks çalışanlarına yönelik hak ihlallerini izlemek ve belgelemek amacıyla araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 2. Seks çalışanlarının hak ihlalleri sürecinde adalete erişimlerini sağlamak ve hukuki olarak destek sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık ve doğrudan hukuki destek sunmak,
 3. Seks çalışanlarını cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bilgilendirmek ve bu grubun farkındalığını artırmak amacıyla eğitim seminerleri, atölyeler gibi kapasite geliştirme etkinlikleri düzenlemek,
 4. Seks çalışanlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunması ve bu hastalıkların önlenmesi amacıyla projeler geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kurumlarla ortak projeler yürütmek,
 5. Seks çalışanlarının sorunları, ihtiyaçları ve hak ihlallerine karşı önerilerini gündeme taşımak amacıyla ulusal veya uluslararası çapta konferans, atölye, seminer, bilgilendirme toplantısı gibi görünürlük ve farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlemek,
 6. Seks çalışanlarının ihtiyaçları ile ilgili güvenlik ve adalete erişim konularında yetkili kurumlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 7. Seks çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını kamuoyu ve ilgili yetkililerin gündemine taşımak amacıyla rapor, kitap, broşür, bildiri ve benzeri yazılı materyaller ile görsel üretimler hazırlamak ve yaygınlaştırmak,
 8. Görünürlük ve farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlemek,
 9. ı)    Fuhuş konusunda var olan yasal mevzuat, bu mevzuatın seks çalışanlarına etkileri     ve talep edilen değişiklikler konusunda yasa yapıcı ve karar verici kamu kurumları nezdinde savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yürütmek,
 10. Dernek üyeleri arasındaki sosyal ve beşeri ilişkilerin gelişirilmesi amacıyla parti ve benzeri sosyal etkinlikler düzenlemek,
 11. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda görünürlük sağlamak amacıyla konser, sergi, film gösterimi, söyleşi, festival ve benzeri kültür ve sanat etkinliklerini düzenlemek,
 12. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetler yürütmek,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak;
 17.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 18. Genel amacı, faaliyetleri ve görevleri doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışındaki vakıflar, dernekler, özel kuruluşlar, kamu kurumları ve kişileri, üniversiteler, fakülteler, enstitüler ile ilişkiler kurarak ortak programlar, projeler düzenlemek, uygulamak ve yürütmek; bunlardan ayni ve nakdi bağış, yardım, hibe, teknik ve insan gücü desteği almak;
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya yurt genelinde vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm özel kurum ve kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, toplumsal alanda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterir.