+90 312 419 2991

Ana Sayfa / Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ UYARINCA AYDINLATMA METNİDİR.

TANIMLAR

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında AYDINLATMA METNİNDE geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Olmayan Veri: Şahsen tanımlanamayacağınız veriler/bilgilerdir.

Kanun (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Dernek: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneğini,

Veri Sahibi: Dernek tarafından tek başına veya ortaklarla kurulan ortak etkinliklere katılan kişileri,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneğini,

Metin: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini ifade eder.

1-Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, yükümlülükleri KVKK’da açıklanan gerçek veya tüzel kişilerdir. Buna göre veri sorumlusu; toplanacak nitelikli kişisel verilerin saklanması, işlenmesi, kayıt altına alınması, korunması gibi süreçlerde belli yükümlülükleri bulunan kişidir

2-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi-Amacı- Yasal Zorunlulukları

2.1- Kişisel verileriniz internet sitesi, mobil aplikasyon, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

2.2- Kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işlenecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenlemesi, açıklanması, yurtiçi ve yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır. Hiçbir biçimde özel nitelikte kişisel veri talep edilmemektedir. Etkinlik sırasında talep edilen bilgiler isim – soy isim, telefon numarası, mail adresi ile sınırlıdır. Etkinliğe eğitmen veya katılımcı olarak katılanlardan bu bilgilerin yanı sıra ödemeye esas bilgiler ile uçuş ve konaklama talebi varsa, bu hizmetlerin temin edilmesi için öğrenilmesi zorunlu bilgiler de alınabilmektedir.

2.3- Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olanlar;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilir.

2.4- Yanı sıra, dernek faaliyetlerinde önceden açık rıza alınarak çekilecek fotoğraflar derneğin internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir.

2.5- Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; Dernek’e fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler ve Dernek’ in yetkili kişilerine ya da çalışanlarına sözlü veya yazılı olarak çeşitli iletişim kanalları (sosyal medya hesapları, telefon, elektronik posta, anketler gibi) ile aktarılan kişisel veriler, Dernek ile yapılan sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli bilgiler, Dernek etkinlikleri sırasında katılımcı durumunu belirlemek amacıyla toplanan, konaklamalı veya uzaktan katılımlı etkinlikler için ulaşım ve konaklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli veriler veri sahiplerinin açık rızası dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.

2.6- Bu kapsamda kişisel veriler;

a)Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin duyurulması, planlanması ve yürütülmesi,

b)Dernek’ in genel kurul toplantıları, gönüllü toplantıları, seminerler, atölyeler, eğitimler gibi Dernek üyeleri veya gönüllülerine yönelik etkinliklerin organizasyonu, katılımcı listelerinin oluşturulması, yönetilmesi ve yürütülmesi,

c)Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, yetkili idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,

d)Mevzuat uyarınca Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

e)Dernek’ in faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve yürütülmesi,

f)Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, istatiksel bilgi oluşturma amacıyla sınıflandırılması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

2.7- Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Dernek çalışanlarına, Dernek’in iş ortaklarına, hizmet aldığı aracı kuruluşlar ile programlara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili gerçek ve tüzel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Dernek ofisinde fiziki olarak veya internet sitesinde yer alan üyelik başvuru formunu doldurmak suretiyle Dernek’e üye olmak amacıyla başvurulması durumunda, Dernekler Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca başvuru formundaki kişisel veriler Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi veya veri sahibinin tüzükte belirtilen Dernek organlarında yer alması halinde yasal zorunluluk nedeniyle üyelik durumu, derneğin merkezinin bağlı bulunduğu ilgili birime bildirilecektir.

Dernek üyeleri ile Dernek arasında herhangi bir hukuki uyuşmazlık olması halinde, uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak; kişisel veriler, Dernek’in avukatları, hukuki danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile paylaşılabilecektir.

Üye, gönüllü ve destekçilerin kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşen Dernek faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla, toplu kısa mesaj ya da elektronik posta iletilebilmesi için birlikte çalışılan ilgili kuruluşa temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla aktarılabilecektir.

Dernek faaliyetleri sırasında, bu faaliyetlerin tanıtılması, duyurulması, yürütülmesi ile sınırlı olmak kaydıyla faaliyetler sırasında çekilen fotoğraflar ve video kayıtları, Dernek’ in sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde veri sahiplerinin açık rızası dahilinde paylaşılabilecektir.

2.8- . Kişisel Verilerinizin Rıza Aranmaksızın İşlenebileceği Haller;

Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrası gereğince kişisel verileriniz;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, nedenleriyle açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Etkinliklere katılım için kurumumuzun kişilere dönük konaklama, ulaşım gibi başlıklarda harcama yapmış olması durumunda, kurumumuzun tüzüğünde yer alan iç denetim prosedürlerinin yerine getirilmesi, fon sağlayanların denetimleri, dış finansal denetimler, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve Sivil Toplum Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına karşı hesap verme zorunluluğundan kaynaklı denetimlere bağlı olarak, harcama kayıtları ve bağlı özel nitelikte olmayan bilgi ve belgeler, işlenebilecektir.

3- Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

Kişisel veri sahibinin, KVKK kapsamındaki haklarını kullanmak ile ilgili talebini, hak sahibinin kimliğini doğrulayan belgeleri ibraz etmek şartıyla,

a)yazılı ve ıslak imzalı olarak “Konur 2 Sokak, 44/8 06640 Kızılay/Ankara ” adresine elden teslim ederek veya posta yolu ile göndererek,

b)“ info@kirmizisemsiye.org ” elektronik posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde

Dernek’e iletmesi halinde en geç otuz gün içerisinde talep sonuçlandırılacaktır.

4- Veri Sorumlusu Bilgileri

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Konur 2 Sokak, 44/8 06640 Kızılay/Ankara

0312.419.29.91

info@kirmizisemsiye.org

5- Uygulanacak Hukuk, Yetkili İcra Mahkemeleri ve Daireleri

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Metin’in uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6- Değişiklik Dernek, işbu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metninin www.kirmizisemsiye.org web sitesine konulmasıyla birlikte derhâl geçerlilik kazanır. Metindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.